3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مربی بیسبلی سابق کودکان با اتهامات سوء استفاده جنسی بیشتر مواجه است

پلیس تورنتو روز پنج شنبه روز جمعه رابرت هامفری 51 کودک را از طریق مربیگری و مشغول به کار در هاکی در پلیس تورنتو اعلام کرد. اتهامات سوء استفاده از سال های 1993 تا 2017، هامفری ابتدا توسط دورام دستگیر شد. پلیس در 5 ژانویه محققان ادعا می کنند او از سال های 2013 تا 2017 تعدادی از آنها را مورد تجاوز قرار داده و چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. برخی از اتهامات عنوان شده علیه یکی دیگر از محققان جزئی، گفته می شود که هامفری تهدید کرد عکس های قربانیان را،