3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قاضی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، اداره تاج و تخت برمپتون را برای تاخیر می کشد

یک قاضی برملفن آژانس فدرال را فریب داد که جنایات مواد مخدر را به اتهام افشای مدارک خود به دفاع در پرونده وارداتی هروئین که پس از آن با تاخیر مواجه شد، مورد انتقاد قرار داد. در یک تصمیم اتخاذ شده در ماه گذشته، دادگاه انتاریو دادگاه Paul O 8217 ملا انتقاد کرد دادستانی عمومی کانادا همچنین به خاطر تعهدات 8220 خود در ارائه افشاگری های موقت 8221 و 8220 به عنوان تعهدات فدرال شناخته شده است؛ چرا که بدون توجه به هشدارهای مکرر، فوریت در انتقال این موضوع وجود دارد. 8221 وی سپس به تخلفات مربوط به مواد مخدر مرتبط با هروئین علیه لومبار ویتالی