3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

عدالت صلح در منطقه یورو موافق است که او نمی داند و قانون را اعمال می کند

عدالت صلح یك منطقه یك منطقه یورو كه آموزش دیده و مربیان ارشد یونیفورم ها را متقاعد كرده است موافقت كرده است كه خود را بر اساس اصول اساسی قانون آموزش دهد. آدل رومگانیلی در روز دوشنبه قبل از اعتراض به قضات شورای بررسی صلح، هر دو طرف توافق کردند که مجازات های مناسب، گناهکارانه و دستور دادن به آموزش های بیشتر باشد، هیچ نتیجه ای در رابطه با تخلفات صورت نگرفته است و هیچ مجازات