1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بروس مک آرتور متهم به قتل ششم شد

سالها پس از آنکه ناپدید شد، خواهر و برادرانش به 8220 امیدوار بودند و دعا می کردند که هیچ برنام? 8221 برایشان اتفاق نیفتاده باشد اما دوستداران اسکندارای 8220 اسکندیا 8221 ناواراتنام اکنون خبرهایی را میشنود که آنها را تهدید می کند چون تعداد قربانیان به قاتل سریال محکوم شده بروس مک آرتور همچنان ادامه دارد برای رشد روستاییان 66 ساله روز جمعه با قتل اولین مرتبه در مرگ ناواراتنام، مرد 40 ساله سریلانکا که در سپتامبر 2010 از دست رفته در Toronto 8217 Say Gay Village از دست رفته بود و در نهایت پلیس به دلیل ناپدید شدنش به هیچ وجه مورد آزمایش قرار نگرفت مک آرتور نه