3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Rosie DiManno: افسر OPP که نوار جنسیتی را به همکارانش نشان داد که ناتوانی برای پوشیدن لباس شخصی دارند

اجازه بدهید به من بگویم این افسر OPP به طور مستقیم OPP جیمز Orser یک پرستار است خزش یک تلنگر بی اعتبار باریکی با احترام صفر برای زنان و برای حرفه ای پلیس ناتوان پوشیدن لباس یک دادگاه در واقع یک دادگاه یافت دو سال پیش در هنگام سفارش Orser برای ترک و یا اخراج هفت روز پس از اتهامات محکومیتی که وی را به اتهام رفتار غیرواقعی در ارتباط با ویدیوی جنسی متهم کرد، ویدئویی که در یک بیانیه توافقنامه حقایق شرح داده شده بود، بین فوریه 2009 تا ژوئن 2010 هنگامی که Orser یک مشاور در کمپبلدور بود، تصویربرداری کرد صمیمی عمل بین