1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یک سرپرست ناهارخوری برای 100 کودک، معلمان هنری، مدارس در حال فروپاشی است - فرمول بودجه "ناقص" است

یک سرپرست ناهارخوری برای نظارت بر 100 کودک دانش آموزانی که نیاز به یک دستیار آموزشی برای یادگیری دارند، اما 8217 دانش آموز را بدون معلم برای نمایش موسیقی و هنر به دست می آورند. این ها برخی از چالش های روزانه کودکان در مدرسه است و والدین را اخراج می کنند. سخت تر درک است فرمول پیچیده ای تعیین می کند که چه مقدار پول برای بسیاری از جنبه های آموزش در انتاریو صرف شده است. اما مردم باید توجه به فرمول مالی پیچیده را جلب کنند، زیرا 8217 تا 8220 در قلب 8221 نابرابری و کمبود جدی در استان وجود دارد. مدارس 8217 a