3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کریستین الیوت رای ریاست رای گیری رایانه را به داگ فورد می پذیرد

حزب او او را 8220 قطعی 8221 برنده رقابت رهبری PC انتاریو PC 8212 و در حال حاضر نزدیکترین رقیب او موافق است کریستین الیوت از شنیدن رضایت داگ فورد در شنبه شب پس از نتایج رأی گیری آمده است که در ادامه گفت: 8220 بی نظمی های جدی 8221 در روند فرار او با یک وکیل در روز یکشنبه ازدواج کرد اما با شام او با فورد دیدار کرد و اعلام کرد 8217 دسامبر نتیجه 8220 را قبول کرد. سرعت این مسابقه رهبری PC در انتاریو سریع بوده است و چندین چرخش غیرمنتظره در طول مسیر بوده است. به همین دلیل است که ما تیم زمان گرفت