3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کارکنان قراردادی دانشگاه یورک پس از شکست مذاکرات، اعتصاب را انتخاب می کنند

کارکنان قراردادی دانشگاه یورک پس از رأی دادن برای رد پیشنهاد نهایی دانشگاهی 8217 پس از شش ماه مذاکرات، در اعتصاری شرکت کردند. اتحادیه نمایندگان اعضای هیات علمی قرارداد را تدریس می کند، دستیاران کارشناسی ارشد و کتابداران و کتابدارانی که بخشی از زمان هستند، اتحادیه و مدرسه می گویند موقعیت خود را در تعدادی از مسائل بیش از حد فاصله هستند تا برای رسیدن به یک توافق در این زمان انتظار می رود تجمع همبستگی در دروازه اصلی مدرسه صبح دوشنبه صبح 8220 با وجود CUPE 3903 8217 تمایل به معامله در دولت نیویورک روشن شده است