3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه بروس مک آرتور، قاتل سریال، ادعا کرد که سالها به چشم دشمنش پنهان شده است

هشدار این مقاله حاوی جزئیات گرافیکی است. به دوستان و مشتریانش بروس مک آرتور یک باغ وحش زیبا و پرطرفدار است که زیبایی را برای محاصره شهر تورنتو به ارمغان آورده است. اما این رفتار خوشایند باعث خسارت شدیدی شد. وی 8217 نفر را به اتهام شمردن شش مورد از قتل درجه اول متهم کرد. قتل مردانه بارها و بارها این داستان مردی است که زیر بینی پلیس در قلب تورنتو متهم به دفع و دفع قربانیانش است که متشکل از دوگانگی است که دوستانش را تحقیر می کند و با وجود پرچم های قرمز، فریب مرگبار او را در یک