3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وکیل به منظور جلوگیری از گسترش نژاد رهبری PC انتاریو به دنبال

یک وکیل که ادعا می کند که سه عضو محروم از حزب محافظه کار انتاریو را به نمایندگی از طرف حزب محافظه کار انتاریو دنبال می کند، یک حکم را برای تمدید رأی رهبری حزب 8217 با یک هفته افزایش می دهد. قاضی باید در جلسه جمعه صبح جمعه صبح روز جمعه، یک وکیل و نماینده لیبرال سابق اعلام کرد پنج شنبه شب Nunziata ادعا کرد که 8220 صدها نفر از 8221 نفر از اعضای PC انتاریو قادر به وارد شدن به سیستم رای گیری رای گیری 8217 حزب و یا دریافت اطلاعات عضویت در پست او اشاره کرد دو