3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وزیر مسکن با هدف جلوگیری از "تجدیدنظر"

وزیر مسکن انتاریو 8217 متعهد به بررسی قوانین اجاره ای است که می تواند به 8220 مجوز برسد. 8221 وعده به دنبال یک داستان ستاره تورنتو از پنج مستاجر از 795 کالج سنت که مجبور به خارج شدن از خانه های مقرون به صرفه شده اند، پس از آن به طور موثر از خانه های مقرون به صرفه آنها آواره شده است؛ زیرا افراد جدید در محل خود نصب شده اند 8212 پرداخت سه برابر اجاره این مستاجران جدید تحت حفاظت تحت قانون هستند و نمی توانند بر اساس حکم اخیر در صاحب خانه و مستاجر 8220 اخراج شوند من هر زمان که بخواهم از تعمیرات استفاده می شود