1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نرخ تحصیلات شهروندی پس از تغییرات دوران استفن هارپر کاهش می یابد

درصد مهاجرانی که دارای تابعیت کانادا هستند بین سال های 2011 تا 2016 کاهش یافته و نتیجتا آنچه که یک متخصص می گوید، 8220 سناریو تغییرات سنوات سیاسی هارپر را تغییر می دهد 8221 براساس یک تحلیل جدید، نرخ طبیعی زایمان کانادا به میزان 827 درصد به میزان 82 تا 7 درصد از 85? دوره زمانی که دولت کنسروات سابق تحت نخست وزیری استفن هارپر، زبان و نیازهای تحصیلی و همچنین هزینه درخواست شهروندی 8220 را افزایش داد. تغییرات زیادی در دولت ایجاد شد و تأثیرات این تغییرات منعکس کننده