3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ملودی در خودروهای آسیبدیده سیاه پوشیده شده است و فروشگاههای بزرگ در لک سیتی همیلتون

پلیس همیلتون بیشتر شب شنبه را در خیابان لاک در خیابان لاک بررسی کرد که آسیب ناشی از یک گروه از حدود 30 نفر که در لباس سیاه پوشانده شده اند با چهره هایشان پوشانده شده اند که در خیابان راه می اندازند و یک پرچم دارند که گفتند 8220 ما مدارس دولتی است 8221 گروه شروع به خاموش کردن آتش بازی کرد و وسایل نقلیه مضر بمب دود و پرتاب تخم مرغ و سنگ در پنجره های فروشگاه و خانه های همسایه چندین فروشگاه مجازی پنجره های خود را به ضرب و شتم توسط پلیس اعلام کردند و پلیس می گوید تخمین های اولیه نشان می دهد حدود 100 هزار نفر خسارت دیده اند.