3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ملانی جولی می گوید، غول های اینترنتی مانند فیس بوک و گوگل باید از اخبار محلی پشتیبانی کنند

OTTAWA 8211 غول های اینترنتی مانند فیس بوک و گوگل باید نقش مستقیم در سرمایه گذاری در 8220 روزنامه نگاری قابل اعتماد محلی بازی کنند 8221 و فرهنگ کانادایی M 233 لانی جولی گفت: سه شنبه جولی گفت که شرکت های فناوری بین المللی ستاره 8220 نیستند که اساسا پذیرفته اند که مسئولیت واضحی دارند 8221 به کشورهایی که در آنها فعالیت می کنند، از جمله ترویج و تأمین محتوای محتوای فرهنگی و همچنین شکل دادن بحث و گفتگو عمومی بحث و گفتگو دور از 8220 خطوط لوله خنثی 8221 برای اطلاعات جولی گفت که سیستم عامل های دیجیتال قدرت زیادی در تصمیم گیری در مورد محتوای C