2 فروردین 1397
صفحه اصلی

مقام ارشد می گوید، Trump به کانادا به عنوان معافیت تعرفه ای برای فولاد و آلومینیوم در حال حاضر به کانادا اعطا می کند

WASHINGTON 8211 کانادا و مکزیک در حال حاضر 8221 معافیت از 8221 را از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است. یک مقام ارشد دولتی به خبرنگاران گفت: در جلسه رسمی سه ساعت قبل از اعلامیه Trump 8217 اعلام شده است. محدود به معافیت گفت که مقامات که اصرار بر نامعلوم بودن اما مقامات گفت که 8220 به پایان رسیده 8221 و طول آن بستگی دارد که چگونه ایالات متحده احساس می کند در مورد وضعیت بحث در مورد 8220 رابطه امنیتی ما 8221 که رسمی گفت