1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مسیر پس از آنکه 11 ساله زده شد، توسط وسیله نقلیه کشته شد بسته شد

کارکنان شهر یکشنبه در صبح روز دوشنبه صبح کمتر از یک هفته پس از آنکه 11 ساله دانکن چو توسط یک وسیله نقلیه زخمی شدند و در هنگام راه رفتن در نزدیکی 8220 کشته شدند، پس از مشورت با همه ذینفعان، نمایندگان مجلس نمایندگان مدارس عمومی کنی، والدین و ساکنان مسیری که در طرف جنوب مدرسه دولتی کندی پیش رفته به Canongate خواهد شد به عنوان یک اقدام کاهش می یابد تا اطلاع قبلی 8221 Coun Jim Karygiannis بخش 39 Scarborough Agincourt در یک خبرنامه به مواد تشکیل دهنده نوشت: آخرین روز دو شنبه در راه بود خانه fr