3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مدیر عامل شرکت تورنتو متهم به شش شمار فضانوردی است

مدیر عامل شرکت راه اندازی تورنتو که مردم تصاویر 8217 را به شخصیت های واقعیت مجازی تبدیل می کند، به اتهام شمردن شایستگی های فکری به اتهام فحاشی پرداخته است. پیتر فورد 39 در اوایل ماه ژوئن دستگیر شد، پس پلیس می گوید که زنان را در آپارتمان خود ثبت کرده است بدون این که دانش و رضایت آنان از پلیس تورنتو تحقیقات در مورد حوادث حجاب در منطقه Queen St W و Spadina Ave در تاریخ 16 مارس 8220 به دست آمد 8217 تست جزئیات بیشتری از شواهد را به دست آورده اند و اگر رابطه ای بین او و هر یک از قربانیان وجود داشته باشد، 8221 سخنگوی پلیس مگان گری در یک مادر