3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مارتین رگ کوه: Tories انتاریو به عنوان یک لحظه کوتاه از حقیقت به عنوان رهبر بعدی خود را انتخاب کنید

در Doug Ford Ontario 8217 Tories مواجه با لحظه کوتاهی از حقیقت هستند زیرا آنها رهبر آینده خود را انتخاب می کنند 8212 و شاید ما برتر بعدی پوپولیست ما ما 8217 قبل از آن را دیدم و این می تواند به طور کامل رخ می دهد طولانی قبل از دونالد ترامپ کاخ سفید داگ 8217 برادرش راف فورد سالن شهرداری را تأسیس کرد. هر کدام قدرت نجالیسم منفی گرایی پوپولیسم را ثابت کرد. یکی از وعده داده بود 8220 قطار یخ زده 8221 را در تورنتو متوقف کند و دیگری متعهد شد تا 8220 بمب 8221 را در واشنگتن تخلیه کند. علیرغم فرزندان ثروت آنها خود را به عنوان دشمنان نخبگان بازنویسی کردند. عادت اجتماعی