3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قاضی درخواست برای گسترش رأی دادن رهبری توری را رد می کند

یک تظاهرات غول پیکر رهبری محافظه کار پیشرو که توسط یک رسوایی جنسی ناکارآمد آغاز شد شش هفته پیش با یک روحانی قضایی جنجالی به پایان رسید به اتهام قاچاقچیان یک رهبر جدید را انتخاب کرد شنبه برای پیروی از اعتصاب پاتریک براون انتاریو 8217 حزب مخالف رسمی مجبور به تحمل سهام شدید حکم قضایی که تهدید کرد انتخابات را تا هفته 8220 به تاخیر بیاندازد. این کنوانسیون مجبور به تغییر مجدد و شاید جابجایی در صورت تمدید دوره رای گیری شود. کمپین رهبری PC دیگر به تعویق خواهد افتاد. 8221 Justice Todd Archibald of On