3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قاتل متهم پیشنهاد می کند DNA وی بی گناه منتقل شود

یک فرد قاتل متهم متهم برای تعیین هیئت منصفه تورنتو امکان دارد که DNA وی یا به صورت بی گناه منتقل شود یا تحت nails of a victim 8217 دست راست 8220 قرار داده شود 8217 مهم است بدانید که DNA تنها در رساندن یک جرم منتقل نمی شود 8221 Michael Ivezic در معاینه متقابل کیمبرلی شارپ زیست شناس قانونی گفت: ممکن است 8220 انتقال بی گناه 8221 به نام 8221 قبل از رویداد 8221 جرم 8221 وجود داشته باشد و یا از طریق دستکاری یا آلودگی در آن قرار داشته باشد پس از این واقعیت که او گفته است شارپ موافقت کرد که ممکن است DNA باشد سپرده