1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فروشنده کوکائین به محاکمه پلیس می گوید: "او همیشه به من کمک کرد"

یک فروشنده کوکائین که ادعا کرد 8220 برای طرح حفاظت 8221 با یک افسر پلیس همیلتون آغاز به کار کرد، مدعی شد که چهارشنبه کارگروه مشغول به کار بوده است، کسی که می تواند در یک خرج به او کمک کند 8220 او 8217 همیشه به من کمک کرد 8221 گفت که مردی که نمی تواند شناسایی شده به موجب حکم ممنوعیت انتشار موقت 8220 اعلام شد چندین بار پلیس پس از من بود و او به من گفت که آنها 8221 هستند ادامه مطلب همکار افسر شهادت می دهد او 8216 شوکه شده 8217 توسط اقدامات پلیس در حال حاضر در محاکمه ماده ادامه داد: خاموش دارو دئال