3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

طرفداران پین امیدوار هستند که در بودجه نقشه راه بیرون بیایند

آنا كاستا هر دو طرف اونتاریو 8217 را نادیده گرفته و قوانین رفاهی را به عهده دارد و میتواند 8217 تن را درك كند كه چرا این استان 8217 تن را تصدیق نمیكند. 8220 دولت باید مردم را به جای موفقیت به مردم ثابت كند. 8221 گفت كه زن تورنتو كه به مردم كمك میكند خدمات رانندگی در دفتر کار انتاریو Costa 8217 موقعیت بخشی از یک برنامه آموزشی شغلی است که توسط Work for Change یک سازمان محلی ارائه شده است که باعث افزایش اشتغال و توانمند سازی افراد برای کمک های اجتماعی می شود 8220 I 8217 این کارگران رفاه را دیده اند و 8217 تو داری