3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

طرح های حمل و نقل تورنتو از دولت های فدرال، ایالت های والیتی قوی تر می شوند

دولت فدرال تأیید کرده است که طی دهه آینده نزدیک به 5 میلیارد دلار در پروژه های ترانزیتی تورنتو صرف خواهد کرد و با یک تقویت مهم برای این شهر، این استان موافقت کرده است که این مبلغ را با 4 میلیارد دلار از آن خود سازد. در یک کنفرانس مطبوعاتی در گاراژ اتوبوس میشیساگا روز چهارشنبه وزرای فدرال و استان های محلی اعلام کردند که امضای توافقنامه دوجانبه ای است که 8 میلیارد دلار پول فدرال را به زیرساخت های سبز حمل و نقل عمومی عمومی و پروژه های جامعه در 10 روز آینده در پایتخت انتاریو پمپ می کند. از این پول، 834 میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی در سراسر اثبات