1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

طرح لیبرال ها برای قانونی کردن ماری جوانا توسط نیمکت سالانه اولین مانع در مجلس سنا است

OTTAWA 8212 طرح لیبرال برای قانونی کردن ماری جوانا توسط نیمه تابستان پنج شنبه بود که سناتورهای 8212 از جمله مستقل که منصوب شده، اما تحت کنترل نبوده است توسط نخست وزیر جاستین Trudeau 8212 رأی داده شد برای دولت ترودو لایحه پیشنهادی 8217 پیشنهاد شده در انتخابات 44 29 در مجلس سنا پیش نویس B C 45 یکی از دو اسکناس کلیدی که چارچوب قانونی جدیدی را برای تولید و توزیع کانابیس ایجاد می کرد، 8220 کلمه دوم در 8221 بود یا رأی دادن به این لایحه در اصل و یک پیروزی در اواخر ساعتی بود که وعده ی کلیدی لیبرال تنها در آینده به نظر می رسید بعد از من