3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شهردار Whitchurch-Stouffville شش ماه پرداخت کرد و از صحبت با کارکنان محروم شد

شهردار Whitchurch Stouffville دیگر نمی تواند با کارکنان خود صحبت کند، مگر اینکه از طریق ایمیل دیگر نمی تواند در طول ساعات کاری به دفترش برود، مگر اینکه به جمع آوری نامه ها بپردازد و پس از آنکه شورای هماهنگی اش در دو شکایت اخلاقی جداگانه علیه او در یک جلسه گرم که روز سه شنبه در اواخر سه شنبه به پایان رسید، شورای شهر رای داد. 5 1 برای تأیید اکثریت کمیته انطباق 8217 از توصیه های تحقیقاتی مبنی بر اینکه شهردار جاستین آلتمن در مصاحبه ای با اطلاعات محرمانه به اشتراک گذاشت،