3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شری پارادکار: حساب کاربری National Geographic در مورد نژادپرستی یک معامله بزرگ است. و این یک مشکل است

خبر البته این نیست که پوشش مردم در National Geographic نژادپرست بود این است که مجله آن را تصدیق کرده است که آن را 8217 عنوان Header grabber است که به طور جداگانه برای صداقت آن افتخار شده است برای کوچک شدن از استفاده از کلمه 8220 نژادپرست 8221 و نه از رسانه های اصلی دیگر، رسانه های جریان اصلی، الهام می گیرند و برای جابجایی به سوی تصحیح، این مسئله مشکل است، زیرا این جهش غول پیکر در روزنامه نگاری، یک گام کوچک اما دیرپا در مسیر پیشرفت است. مردم سیاه پوست و مردم بومی سراسر جهان 8211 متفکر دانشگاهی نویسندگان