3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شرکت حقوقی پشت پاناما بسته است

موسسه فونسکا، شرکت حقوقی دریایی در پشت پاناما، مرده است. شرکت پاناما که دو سال پیش به عنوان یکی از بزرگترین خبرهای بین المللی به دست آمد، زمانی که پایگاه داده داخلی آن، دهه ها از اقدامات تجاری مشکوک است که رشوه خواری فساد مالی را تسهیل می کند و فرار از مالیات، دفتر های باقی مانده خود را با پایان ماه با توجه به بیانیه ای که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیق به دست آمده، این شرکت رسوائی پاناما را به خاطر مرگ وی محکوم کرد. 8220 بدتر شدن وضعیت مطبوعاتی رسانه ها در محاصره مالی و