3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شبکه بهداشت دانشگاهی برنامه پیوند عضو ارشد قاره است

با کمک فناوری پیشگامانه، شبکه بهداشت دانشگاهی بزرگترین برنامه ارزیابی ارگان بالغ در آمریکای شمالی در سال 2017 شد. شبکه ای که شامل بیمارستان عمومی تورنتو بیمارستان غرب تورنتو و مرکز سرطان شاهزاده مارگارت در سال گذشته 639 پیوند بالغ را به پایان رساند مرکز پزشکی UCLA دومین در حجم انجام 607 پیوند بالغ و مرکز پزشکی سان فرانسیسکو دانشگاه کالیفرنیا بعد از آن با 601 8220 آمد من احساس می کنم بسیار ممتاز برای کار در کنار یک تیم قابل توجه و قابل توجه از جراحان پزشکان و پرستاران 822