3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شانتال هیبر: لیبرال ها همه صحبت می کنند و هیچ اقدامی برای حفاظت از صداقت انتخابات کانادا ندارند

عمل خودمحور از سوء استفاده از نگرانی های گروه های هدفمند رای دهندگان با تغذیه آنها اطلاعات مشکوک در جمهوری دموکراتیک کنگره احزاب سیاسی 8217 قبل از اینکه رسانه های اجتماعی به آنها راه های پیشرفته ای برای انجام این کار بپردازند، در اوایل دهه 80 میلادی، مبارزات انتخاباتی در شرق اونتاریو که نوارها را در هر دوران حبس حاکم بر توری ها می دیدند تا هشدار دهند که رای دادن به یکی از احزاب مخالف، رای دادن به این استان بود تا رسما دو زبانه باشد. سواری به تعداد زیادی از کارمندان دولت فدرال بود. بسیاری از آنها هنوز موش بود