1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دانش آموزان گیج شده اند، ناامید به عنوان اعتصاب دانشگاه یورو وارد هفته سوم

سه سال در دانشگاه دو بار توسط کارکنان آموزش داده شد. این میزان 8217 درصد نسبت به Chaunice Brooks و دیگر دانشجویان دانشگاه یورو با اختلال کاری کار خود در سال 2015 مواجه شده است، زیرا آنها 8217 دانشجوی بازنشستگی را در تلاش برای کسب مدرک تحصیلی با در نظر گرفتن تعادل در کار نیمه وقت و برنامه ریزی کارآموزی های تابستانی یا بین المللی مبادلات که به اتمام سال تحصیلی در زمان 8220 I 8217 متر کاملا نا امید 8221 گفت: بروک 24 پس از تقریبا دو هفته از اعتصاب در حال حاضر توسط حدود 3،000 کارکنان قرارداد و معلمین دستیار که از کار اخراج شدند مارس 5 8220 I 821