3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دادگاه تورنتو شهادت در مورد کارهای درونی گروه گروه جرم سازمان یافته Ndrangheta می گوید

قوانین زیادی در جهان کرمین گیدو در سال 8217 وجود دارد یکی از مهمترین موارد این است که مردان مانند او باید کشته شوند. در شهادت شخصی کمیاب، ساکن منطقه سابق منطقه یورو، یک هیئت منصفه ی تورنتو را به عنوان نماینده سطح زندگی در کار با سازمان Ndrangheta 8216 گروه جرم و جنایت برای هفته گذشته گیدو جزئیات را شهادت داده است که او عمیقا در تقلب مواد مخدر قاچاق مواد مخدر و اجرای در یک سلول Ndrangheta محلی 8216 تحت Giuseppe Pino Ursino 64 از برادفورد مشارکت کرده است. او همچنین در دادگاه عالی دادگستری شهادت داد که قوانین خاصی برای مردم خود را مخفیانه دوست دارند