3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دادستان کل فورا به تحقیق بروس مک آرتور دعوت کرد

یک ائتلاف از شهروندان LGBTQ از طرف دادستان کل انتاریو 8217 به منظور فوری راه اندازی یک تحقیق عمومی در مورد پلیس تورنتو 8217 دست زدن به مردگان از دست رفته با روابط با Toronto 8217 روستای گی هفت نفر که در حال حاضر گفته می شود در میان قربانیان سریال متهم قاتل بروس مک آرتور 8220 زمان برای این پرسش اکنون 8221 گفت داگلاس الیوت یک وکیل دادگستری مدنی با شرکت حقوقی تورنتو کمبریج LLP در یک کنفرانس مطبوعاتی در 519 مرکز اجتماعی در صبح روز شنبه 8220 گفت جامعه ما گرمی جامعه ما عصبانی ما می خواهیم می دانید چه اتفاقی افتاد