2 فروردین 1397
صفحه اصلی

خانواده می گوید کشف مردگان از دست رفته مردخای مانده "یک سوراخ در قلب ما"

خانواده یک مرد مارکام که بقایای آنها در هفته گذشته در SUV یافت شد، می گویند که آنها تایید مرگ او 8220 سقوط 8221 را داشتند. Nissan Rogue سیاه و سفید ثبت نام شده در یوجین کیم روز پنجشنبه در جنگل ها در Laurier Township در حدود 55 کیلومتری جنوب شمال یافت شد پلیس بولی در ابتدا گفت که آنها 8220 نفر از انحرافات انسانی 8221 را در خودرو پیدا کرده اند اما روز دوشنبه آنها کیم را به عنوان فرد مریخ شناخته اند. 38 ساله پس از اخراج دو کودک خود در مدرسه در 2 اکتبر در منطقه Bayview Ave و Royal Orchard پلیس بلوک گفت که یک معاینه بعد از مرگ است