3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

جان توری، خواهان بازبینی خارجی درباره نحوه بررسی پلیس پس از سوء بروس مک آرتور در مورد ناپدید شدن است

با توجه به 8220 تعداد زیادی از سوال های عمیقا مضر 8221 اطراف موارد اخیر از دست رفته از شهرستان 8217 شهردار LGBTQ شهردار جان توری 8217 در جلسه هیئت مدیره پلیس آینده خواهد خواست برای بررسی مستقل از مسائل سیستمیک در مورد پرونده های پلیس را به چنین ناپدید شدن اما به دلیل ماهیت در حال انجام تحقیقات پلیس بروس مک آرتور و دادگاه کیفری در حال بررسی، بازبینی خارجی محدود خواهد بود که چقدر می تواند به طور خاص از موارد ناپدید شدن مرتبط با قاتل سریال متهم محروم شود. در نامه ای به پلیس هم