2 فروردین 1397
صفحه اصلی

جاستین آلتمن شهردار استوفویل پس از اخذ پرونده های اخلاقی از دفاتر شهرداری خارج شد

او هنوز کار خود را در Stouffville نگه می دارد، اما شهردار جاستین آلتمن دیگر نمی تواند با کارکنان خود صحبت کند، مگر اینکه از طریق ایمیل او دیگر در ساعات کار خود به دفترش نمی رسد مگر اینکه جمع آوری صورت حساب های پست الکترونیکی و حضور در جلسات شورا شود و او شش ماه 8217 پس از آن که شورای هماهنگی خود را تایید کرد، تحریم ها را در دو شکایت اخلاقی جداگانه علیه او تایید کرد. در جلسه ای گرم که در اواخر سه شنبه شب به پایان رسید، شورای شهر رای گیری شد 5 1 برای تایید بیشتر از توصیه های یکجانبه 8217 از تحقیقاتی که آلتمن را محرمانه در نظر گرفت اطلاع رسانی