3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

توسع? جامعه مسلمان Thornhill که در OMB تجدید نظر می شود

توسعه ی مسکونی 28 عدد در اطراف یک مسجد Thornhill Woods پیشنهاد شده و به طور گسترده مورد سوء استفاده قرار خواهد داد هیئت مدیره شهرداری انتاریو در هفته ی بعد به مدت چهار سال پس از آنکه در ابتدا به جامعه پیشنهاد شد، موضوعی است که شیعیان ایتنا آسیری جماعت در آن حضور دارند. املاک در اطراف مسجد جامع جعفرری در 9000 بوتورست سنت 8212 زمین که آنها برای مدت 20 سال متعلق به آن بوده است، طرح اولیه برنامه سالانه 8220 یوحنای 8221 را برای نخستین بار در سال 2014، دو برج 17 طبقه مسکونی، یک فضای خرده فروشی و 61 خانه شهری در همسایگی کم