3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تحقیقات شرمن در ابتدا تنها بر روی زن عروس بری به عنوان یک قاتل قتل شد

پلیس تورنتو قتل عادی شرمن 8212 را تنها برای یک ماه کامل پس از زایمان 8217 ساله که در اسناد و مدارک پلیس خانه خود یافت شده است، نشان می دهد. اطلاعاتی که در این پرونده های پلیس یافت می شود، نور بیشتری را در مورد گیج کننده شروع به تحقیق در مورد مرگ Shermans در آنچه در نهایت در اواخر ژانویه تعیین شد به عنوان 8220 هدف 8221 دو بار کشته شدن بری بنیانگذار غول پیکر عمومی آپوتکس و همسرش در اتاق استخر شنا در خانه خود را در خانه مرده