3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

برای مردی که متهم به تس ریشی شده بود، شارژ ارتقا داده شد

پلیس تورنتو اتهامات را علیه مردی متهم به قتل 22 ساله تس ریچی از قتل دوم مرتبه به قتل درجه یک ارتقا داده است. ریچی 8217 بدنش توسط مادرش در روز 29 نوامبر در یک کوچه بیرون ساختمان غیرمجاز در تورنتو کشف شد. روستا او چهار روز قبل از آخرین دیدار در کلیسا و منطقه Wellesley خیابان گزارش شده بود او توسط فشرده سازی گردن با توجه به یک معاینه پس از مرگ کشته شد Kalen Schlatter 21 فوریه دستگیر شد و در اصل به قتل درجه دوم متهم بود در آن زمان پلیس معتقد بود که جفت بود