3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

انتاریو می گوید دادگاه ها نباید به عنوان دادگاه باز باشد

انتاریو 8217 متعهد به دادگاه های قضایی نمی باشد و نباید به همان اصول باز بودن در مورد پرونده های خود اعمال شود. استان در دادگاه روز پنج شنبه متهم است. در پاسخ به یک چالش قانون اساسی از ستاره تورنتو که در انتاریو 8217 دادگاه های اداری 8212 از قبیل صاحب خانه و مستأجر و هیئت شهرداری انتاریو در میان 8212 دیگر برای افشای پرونده های دادرسی به آسانی به عنوان دادگاه ها وکلای والیات 8217 اعلام کردند که در حالی که باز بودن و شفافیت 8220 ویژگی مهم 8221 دادگاه و