3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اما تیتل: رهبران مارس زنان آمریکایی گفته اند: یهودیان در سمت چپ فمینیستی ناخوشایند هستند

صادقانه بگویم که چه حادثه ای به شمار می آید که 8217 تن از یهودیانی که مسئولیت من 8217 متر را بر عهده دارند، بحث نمی کنند که مردم من در تاریخ بسیار بدبخت هستند، اما این ایمان است که می گویند ما خلاقانه تر بدخیم هستیم. نه تنها ما مسئول مرگ مرگ مسیح هستیم طوفان سیاه و 11 11 ما نیز اعتقاد بر این است که در برنامه های بسیار سخت گیرانه ما برای جعل کردن فرود ماه، کشته شدن یک قطعه دزد دریایی را برای جاسوسی از حماس کشتیم، که من واقعا آرزو داشتم، درست است و به گفته رهبر حزب اسلام، لوئیس فرخاهان 8220 سازمان های نظارتی دولت 8221 مانند هفتم