2 فروردین 1397
صفحه اصلی

اداره بیمه کانادا می گوید: "آب تازه آتش است."

محققان با استفاده از داده های شهر تورنتو، می توانند از طریق بهشت ??به صورت متخلخل یا هر زمین جذب کننده، خطر ابتلا به سیل زمین را افزایش دهند. این مطالعه می تواند به صاحبان خانه های GTA کمک کند که مفهوم گمراه کننده ای را که مردم زمین را با پارکینگ های پارکینگ پارکینگ و دیگر پارکینگ ها پوشش می دهد، شناسایی کند. با افزایش هزینه های رو به افزایشی سیل شهری که در سال های آینده افزایش می یابد 8220 از آنچه که ما دیدیم، مناطق با فضای سبز کمتر 8212 بیشتر مناطق توسعه یافته بدون در نظر گرفتن مناطق پیشین یا سبز 8212 بیشتر احتمال دارد که این نوع