3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اتهامات مربوط به حمله به جنسیت باعث استعفای رئیس کمیسیون حقوق بشر کبک شد

MONTREAL 8212 رئیس کمیته حقوق زنان و کودکان 8217 کبک، 8217 پس از یک گزارش استعفای خود را در مورد تحقیقات پلیس در مورد اتهامات مربوط به روابط جنسی با یک پسر نوجوانی استعفا داد و بعد از آن 50 هزار نفر به قربانی تجاوز شده به محل سکونت پرداختند یک دادخواست Camil Picard یک روانشناس آموزش دیده است که برای کبک کار کرده است 8217. مدیر حفاظت از جوانان از دهه 1990 به عنوان نامزد رئیس جمهور مسوول مسائل جوانان در سال 2013 به کوییک در سال 2008 اهداء شد. وی به عنوان رئیس جمهور موقت نامگذاری شد