3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا ماشین خود را در خیابان های تورنتو در یک شب پارک می کنید؟ شما ممکن است به زودی برای آن مجوز لازم داشته باشید

اگر ماشین خود را در خیابان در شب در مرکز شهر تورنتو یا شرق نیویورک پارک قرار دهید ممکن است به زودی مجوز دریافت کنید در حال حاضر 60 درصد از خیابان های مسکونی 8212 نفر در حدود 400 کیلومتر 8212 از سیستم مجوز استفاده می کنند و بقیه حدود 235 کیلومتر 8217 تن تیپ مدیر خدمات Pericleous خدمات حمل و نقل این اختلاف چیزی است که شورای محله ممکن است بسته شود. این سرویس در حال بررسی خیابان هایی است که 8217 تن از آنها اجازه دسترسی به پارکینگ را برای تعیین فضاهای بالقوه در اختیار دارد. این یافته ها و پیشنهادات قانونی توصیه شده در اوایل سال 2019 ارائه می شود.