1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"یک نفر اسلحه!" دو مرده، یکی از معترضان، در تیراندازی هدفمند در کوچه بولینگ شمالی نیویورک که خانواده ها، کودکان

پلیس روز سه شنبه برای سه مظنون به دنبال یک مرد بولینگ در شمال نیویورک به سر می برد. حداقل دو مرد چندین عکس را به "Playtime Bowl amp Entertainment" کوبیدند. خانم رووما امار و Thanh Tien Ngo پس از تیراندازی عمار 29 در کوچه با همسرش و خواهر به آتش کشیدند و چند ساعت بعد در بیمارستان فوت کردند. خانواده هایی که فرزندانشان بودند، در میان جمعیت بودند. بسته بندی در تی