3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فهرست آفتابی انتاریو خارج است - و این مرد در بالای لیست است

مردی که چراغ را روشن می کند درخشانترین ستاره های آفتابی جدید انتاریو است که درآمد 100000 نفر یا بیشتر را کسب کرده است که از سال گذشته به میزان 8331 نفر افزایش یافته است. جفری لیش رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت تولید انرژی در انتاریو روز جمعه لیش را منتشر کرد مسئول نظارت بر کشور 8217 بزرگترین ناوگان راکتورهای هسته ای و احیای 12 میلیارد و 800 میلیارد دلار از نیروگاه هسته ای دارلینگتون در سال 2017 به مبلغ 1 554 456 95 در حقوق و پاداش پایه با توجه به افشای پیشنهادی مایک هریس، نخست وزیر پیشین محافظه کار پیشین در سال 1996