3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

توماس پاكم: آیا وین در كتاب توبه خواهد بست؟

در Queen 8217 S پارک بوی ناامیدی در هوا است برتر Kathleen Wynne قرار دادن در جلو بازی به عنوان او پیشنهاد میلیاردها در هزینه های اجتماعی جدید اما همه از آن احساس توبه از مرگ در صورتی که نظرسنجی حتی از راه دور قابل اعتماد Ontarians شده اند در حال حاضر ساخته شده است افکار خود را در مورد دولت لیبرال استانی می خواهم آن را در یک سطح برداشت غم انگیز Wynne 8217 است رمز و راز او شخصا او 8217 قابل قبول دولت لیبرال خود را دنبال کرده است انواع سیاست است که به اصطلاح رای دهندگان مترقی می گویند آنها دوست ادامه مقاله زیر ادامه دارد حداقل wag